مصاف‌های تن به تن دو بازیکن در بازی دیروز صحنه‌‌های جالبی به وجود آورد.