مدیرعامل ملی‌حفاری از تکرار عدم رویارویی تیم‌ها برابر حفاری در لیگ‌برتر فوتسال بانوان کشورانتقاد كرد.