پیشکسوت فوتسال قم بی توجهی به تیم های پایه را عامل ضعف فوتسال قم می داند.