سرمربی سابق تیم فوتسال گیتی پسند در انتقادات بی سابقه از حسین شمس و نتایج وی در این تیم، گفت: اگر گیتی پسند بد بسته شده بود چرا هدایت این تیم را قبول کردید؟