هفته بیست و پنجم لیگ برتر از این حیث که تعیین کننده تیم قهرمان و دیگر تیم سقوط کننده لیگ برتر بود اهمیت زیادی داشت و تیم ها تمام تلاش خود را برای تقویت تیم خود و کسب نتیجه به کار بستند.