فوتسال ایران برای دوازدهمین بار عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد و قدرت خود را به رخ کشورهای آسیایی کشید.