شاید بتوان مهمترین دستاورد جام ملت های آسیا را رعب و وحشتی دانست که در دل این رقیبان ایجاد شده است.