رویکرد فدراسیون فوتبال به فوتسال همچنان مثل گذشته است،مثل روزهای بعد از سومی در جهان و اینگونه افتخارات و قهرمانی ها تاثیری در میزان توجه فدراسیون به فوتسال نداشته است.