محمدرضا سنگ سفیدی از قهرمانی تیم ملی در آسیا و بازی های خودش می گوید.