پاس قوامین که به دنبال خریدن امتیاز تاسیسات دریایی بود، از تیمداری در لیگ برتر منصرف شد.