ابهام در وضعیت تیمداری تاسیسات دریایی

ابهام در وضعیت تیمداری تاسیسات دریایی

گر چه مدیران باشگاه تاسیسات دریایی به طور قاطع و رسمی در این باره اظهار نظر نکرده اند اما خود آنها هم بر ادامه تیمداری صحه نگذاشته و همه چیز را منوط به جلسات باشگاه کرده اند.؛