گفتگو با امام جمعه ای که تیم فوتسال دارد خواندنی است.