محمد طاهری با تیم فوتسال بانک بیروت در لیگ لبنان به مقام قهرمانی دست یافت.