بازگشت آقای خاص فوتسال ایران به عرصه مربیگری فقط یک انتخاب ساده نبود.