مهران عالیقدر بازیکن جدید گیتی پسند، پس از عقد قراردادش در مورد بازگشت به اصفهان گفت: بازگشت به اصفهان راضی کننده است،