در خواب خرگوشی مدعیان گیتی پسند به دنبال بستن تیمی قدرتمند است.