براساس شنیده ها، ملی پوش فوتسال با یکی از باشگاه های روسی در حال مذاکره است.