مهاجم جا مانده از تيم ملي فرانسه در جام رمضان فوتسال کويت آفتابي شد.