خوراکچی درباره جدایی زودهنگامش پس از پیوستن به تیم فوتسال پارسیان شهر قدس گفت.