امروز درگیری شدید در کمیته فوتسال بر سر جای پارک بوجود آمد.