علی افضل افشاگری های عجیبی از حضورش در گیتی پسند و علت برکناری اش از این تیم کرد.