مهدی جاوید برای همراهی تیم بانک بیروت لبنان راهی این کشور می شود.