گزارش بازی و حاشیه های جدال مقاومت قرچک و حفاری خوزستان را مشاهده کنید.