تیم نفت الوسط عراق به دنبال کسب عنوان قهرمانی با دو بازیکن ایرانی خود است.