مديرعامل تيم فوتسال مقاومت قرچک گفت: مبلغ170 ميليون تومان توسط سپاه سيدالشهدا استان تهران و مسؤولين قرچک مصوب شد براي اينکه اين تيم بابت هزينه‌ها به مشکل برنخورد.