سال قبل سازمان لیگ فوتسال با کمک کمیته فوتسال برای اولین بار مراسم برترین های فوتسال را برگزار کرد که با انتقادات زیادی هم روبرو شد و در برخی بخش ها انتخابات صورت گرفته با حرف و حدیث هایی همراه بود.