در جریان تمرین دیروز گیتی پسند بین دو بازیکن این تیم درگیری ایجاد شده است.