پیشکسوت فوتسال به بیان نقاط ضعف و قوت کمیته فوتسال پرداخت.