دروازه بان تیم ارژن که کمترین گل خورده را دارد به تیم ملی دعوت نشده است.