سرمربی سفیر گفتمان گفت: زمان خوشحالی ما برای برد مقابل مقاومت عباس نژاد اقلید، نهایتا تا فرداست.