سرمربی تیم سن ایچ ساوه از پیروزی تیمش مقابل آذرخش بندرعباس می گوید.