در یک اتفاق عجیب در فوتسال،بازیکن داور را روانه بیمارستان کرد.