ناظری مراد دل همه الا ناظم‌الشریعه!

ناظری مراد دل همه الا ناظم‌الشریعه!

مراد ناظری را از سال پیش بیشتر شناختیم که بخصوص در نیم فصل دوم گل های تماشایی می زد و در بازی شهروند مشارکت داشت اما این فصل بدون اغراق فقط به این دلیل در تیم ملی نیست که ناظم الشریعه سرمربی آن است!؛