سوال اینجاست که ناظم الشریعه تا چه زمانی می خواهد به این روش ادامه داده و به عنوان فردی که روی نیمکت تیم پرافتخار ایران نشسته از حقانیت این رشته دفاع نکند؟