سرمربی تیم سفیر گفتمان تهران از قهرمانی تیمش در نیم فصل اول می گوید.