ستاره سابق و برزیلی تیم مس با مدیران باشگاه گیتی پسند به توافق رسید.