دو داور ایرانی برای قضاوت در مسابقات زیر بیست سال آسیا (منطقه شرق) در مغولستان دعوت شدند.