نصیرلو، اشتباه وقت نگه دارش را تکذیب کرد

نصیرلو، اشتباه وقت نگه دارش را تکذیب کرد

داور بازی آذرخش در هفته قبل گفت: هر گونه صحبت یا نقل قولی از طرف من نسبت به اینکه اشتباه احمدی وقت نگهدار، در جریان بازی را تایید نموده باشم را صراحتا تکذیب می نمایم.؛