ملی پوشان پیش تمرین خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری کردند.