اردوی آماده سازی تیم فوتسال کمتر از 20 سال از فردا در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.