شاید گیتی پسند با ترکیبی متفاوت به مصاف اهورا برود.