مدیر باشگاه مقاومت قرچک نسبت به این اظهارات سلیمانی واکنش از خود نشان داد .