سرپرست کمیته فوتسال چند روز پیش در اظهارنظری عجیب گفت کاری به لیگ ندارد.