سیستم پیش بینی نتایج فوتسال برای اولین بار توسط پایگاه خبری فوتسال در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.