سالن محل برگزاری حفاری اهواز و سن‌ایچ ساوه مشخص شد.