دو بازیکن تیم اهورا بهبهان با باشگاه آذربایجانی قرارداد امضا کردند.