شکوری:سایر کشورها سرمایه گذاری کلانی در فوتسال انجام داده اند/استعدادهای ایران ،کمبود امکانات را به خوبی جبران می کند!

شکوری:سایر کشورها سرمایه گذاری کلانی در فوتسال انجام داده اند/استعدادهای ایران ،کمبود امکانات را به خوبی جبران می کند!

سرپرست دبیرکلی فدراسیون در این همایش استعدایابی فوتسال گفت: موفقیت های آسیایی و جهانی فوتسال ایران ارزشمند است و برای حفظ این جایگاه، باید برنامه های استعداد یابی را به طور جدی دنبال کنیم.؛