سنگ سفیدی و احمدی در مشهد؟

سنگ سفیدی و احمدی در مشهد؟

محمدرضا سنگ سفیدی ملی پوشان تاسیسات دریایی و حمید احمدی بازیکن مطرح تیم دبیری تبریز دو بازیکن شاخصی هستند که فعلا وضعیت نامشخصی دارند.؛