مصطفی طیبی کجاست؟!

مصطفی طیبی کجاست؟!

ملی پوش سابق فوتسال در حالی وارد فوتبال شده که هیچ موفقیتی در این رشته نسبت به فوتسال به دست نیاورده است.؛