گزارشی از آینده شمسایی پس از اتفاقات اخیر / وحید بازیکن یا وحید مربی؟

گزارشی از آینده شمسایی پس از اتفاقات اخیر / وحید بازیکن یا وحید مربی؟

این روزها و پس از مرخص شدن وحید شمسایی از بیمارستان خیلی ها منتظر روشن شدن وضعیت او هستند و اینکه آیا بازی خواهد کرد و به مربیگری هم ادامه می دهد یا اینکه قید بازی را زده و تنها به مربیگری می پردازد.البته یک احتمال سومی هم هست.اینکه او به طور کلی قید همکاری با تاسیسات را بزند.؛